პოლიტიკური გაერთიანებებისა და საარჩევნო სუბიექტების საბიუჯეტო დაფინანსება

წელი: კატეგორია:
Records: 20 |
1 -
შენიშვნა: კატეგორია „პოლიტიკური გაერთიანებები“ მოიცავს ინფორმაციას პარტიის მიერ კანონით დადგენილი ოდენობით მისაღები საბიუჯეტო დაფინანსების შესახებ. საარჩევნო პერიოდში შესაძლებელია საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პარტიის ყოველთვიური საბიუჯეტო დაფინანსება ამავე პარტიის თხოვნის საფუძველზე ჩაერიცხოს საარჩევნო ბლოკის პირველ ნომრად რეგისტრირებულ პარტიას.
1 -